Algemene voorwaarden StyleQuest

Laatste wijziging 17 September 2020.

StyleQuest en richt zich op advies, coaching en workshops, zowel on- als offline, binnen het werkveld van kleur- en stijladvies, imago advies, persoonlijke ontwikkeling en personal branding in de meest ruime zin.

StyleQuest (Imago Coach & eigenaar: Els de Wit) is gevestigd aan Jac. P. Thijsselaan 9 2803 RS Gouda, Nederland en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 24334742.

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

StyleQuest

De wederpartij bij de overeenkomst met opdrachtgever en gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Opdrachtgever

De natuurlijke persoon of rechtspersoon, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n), die gebruik maakt van de aangeboden diensten van StyleQuest.

Diensten

Alle werkzaamheden die worden aangeboden door StyleQuest of die door StyleQuest uit anderen hoofde worden verricht, dit alles in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattende de werkzaamheden zoals vermeld in de overeenkomst c.q. alle werkzaamheden die aan de gegeven opdracht dienstig kunnen zijn.

Overeenkomst

Alle afspraken die gemaakt worden tussen StyleQuest en opdrachtgever, op basis waarvan StyleQuest diensten zal verrichten tegen betaling door opdrachtgever. Deze afspraken worden schriftelijk bevestigd aan opdrachtgever. Bij Overeenkomsten die offline tot stand komen, stuurt Afnemer voor aanvang van de opdracht één exemplaar getekend retour, of bevestigt deze per mail.

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming tussen StyleQuest en opdrachtgever gesloten overeenkomst(en).

2.2. Nadere afspraken en toezeggingen binden StyleQuest alleen indien deze schriftelijk door haar zijn bevestigd.

2.3. Deze algemene voorwaarden sluiten in geval van strijdigheid, uitdrukkelijk de toepassing van alle algemene voorwaarden, van welke aard dan ook, van de opdrachtgever uit.

3.1. Alle offertes en aanbiedingen van StyleQuest zijn vrijblijvend en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een aanvraag.

3.2. Alle offertes en aanbiedingen van StyleQuest zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, maximaal 30 dagen geldig.

3.3. Alle offertes zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever aan StyleQuest verstrekte informatie. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar/hem opgegeven eisen, informatie, specificaties en andere gegevens.

3.4. Kennelijke fouten, vergissingen of verschrijvingen in het aanbod of delen van het aanbod van StyleQuest, binden StyleQuest niet.

3.5. Een samengestelde prijsopgave verplicht StyleQuest niet tot het uitvoeren van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.6. Offertes, aanbiedingen, bonussen en/of kortingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.7. Een overeenkomst komt tot stand wanneer StyleQuest de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk heeft bevestigd. Pas daarna is tijd voor de opdracht in de agenda gereserveerd.

3.8. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om de offerte van StyleQuest te openbaren of op enige andere wijze met derden te delen, tenzij StyleQuest uitdrukkelijk schriftelijke toestemming verleent.

4.1. Een opdrachtgever heeft het recht om de overeenkomst schriftelijk te annuleren. Bij annulering twee weken voor de afgesproken (start) datum is StyleQuest gerechtigd 10% van het offertebedrag als annuleringskosten in rekening te brengen.

4.2. Bij annulering binnen twee weken voor de geplande (start)datum door of namens de opdrachtgever, is de opdrachtgever verplicht 50% van het offertebedrag te voldoen.

4.3. StyleQuest heeft het recht zonder opgave van redenen een overeenkomst te annuleren, in welk geval de opdrachtgever recht heeft op volledige terugbetaling van het tot dan toe door opdrachtgever voor de betreffende overeenkomst aan StyleQuest betaalde bedrag. StyleQuest is te allen tijde gerechtigd om zonder opgave van reden, het tijdstip en de locatie van de uitvoering van de overeenkomst te wijzigen.

4.4. De opdrachtgever kan kosteloos de geplande (start)datum eenmalig verzetten mits dit uiterlijk twee weken voor aanvang van deze datum geschied.

4.5. In alle overige gevallen worden, bij een verzoek om de geplande afspraak te verzetten, door StyleQuest extra kosten in rekening gebracht, zijnde 10% van het offertebedrag.

5.1. StyleQuest is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

6.1. Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

6.2. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling rente over het factuurbedrag verschuldigd vanaf het verstrijken van de betalingstermijn.

6.3. De te vergoeden rente bedraagt voor elke maand of gedeelte hiervan 1% van het factuurbedrag. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever eveneens gehouden tot een volledige vergoeding van zowel de buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten.

7.1. Een klacht met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of factuurbedrag dient binnen acht (8) werkdagen na de uitvoering van de werkzaamheden of verzending van de factuur te worden gemeld.

7.2. Een klacht schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

8.1. StyleQuest verplicht zich de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. StyleQuest heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.

8.2. StyleQuest aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten van de opdrachtgever. De eventuele aansprakelijkheid van StyleQuest is per gebeurtenis steeds beperkt tot ten hoogste het door de opdrachtgever aan StyleQuest verschuldigde bedrag.

9.1 Op alle met StyleQuest gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.